Make a Payment

Make A Payment System

ขณะนี้ ปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์ และระบบชำระเงิน กรุณาลงทะเบียนภายในงาน ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2562.

Online registration and online payment system closed. Please register onsite at BITEC on 3-6 November 2019.