การลงทะเบียนผู้ร่วมประชุมจากสถาบันของไทย

การลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจจากองค์กร/สถาบันของไทย

ขณะนี้ ปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์ กรุณาลงทะเบียนภายในงาน ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2562.

Online registration closed. Please register onsite at BITEC on 3-6 November 2019.