WEEC2019 (ไทย)

สวัสดี

ยินดีต้อนรับสู่ การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10

ภาพรวมของงานประชุม

        การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติที่ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ยังรวบรวมความรู้จาก บริษัท และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะการดูแลสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลก

 

        การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อทุกคนที่ทำงานในด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้การประชุมจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤศจิกายน 2562 คณะสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันโลกร้อนศึกษาแห่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับสำนักเลขาธิการของเครือข่ายการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษา (WEEC Network)  โดยการจัดงานดังกล่าวคาดหวังว่าผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

 

        WEEC2019 จึงเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมถึงเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการพัฒนาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม เป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะพูดคุยกับผู้คนจากทั่วโลก เพื่อแบ่งปันความรู้ ผลงาน และเรียนรู้จากกันและกัน

เกี่ยวกับการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 (WEEC2019)
การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก คืออะไร?

       การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก ( WEEC) เป็นการประชุมระดับนานาชาติระหว่างประเทศที่เน้นการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน   ทั้งนี้ WEEC 2019 เป็นงานประชุมครั้งที่สิบซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 พฤศจิกายน 2562  ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมงานประชุม WEEC2019

       การประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก เป็นจุดนัดพบสำหรับทุกคนที่ทำงานด้านการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือผู้ที่มีความสนใจในสาขานี้     ดังนั้น  WEEC 2019 จึงเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนล่าสุด เพื่อพูดคุยกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อแบ่งปันผลงาน แนวคิดของตนเอง และเรียนรู้จากกันและกันระหว่างผู้เข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ  ดังนั้น ไม่ว่า จะเป็นนักวิจัย นักวิชาการ  นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น  หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน NGO และหน่วยงานเอกชน ตลอดจนสื่อที่ทำงานหรือมีความสนใจในการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือแค่ผู้ที่มีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องดังกล่าว... งานประชุม WEEC2019 ก็ยินดีต้อนรับทุกท่าน!

 

ตัวอย่างผู้เข้าร่วมประชุม :

 • นักวิจัย และนักการศึกษา ในมหาวิทยาลัย
 • ครู อาจารย์ผู้สอนทุกระดับชั้นการศึกษา
 • นักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
 • นิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวะ มหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 • หน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ในภูมิภาคและระดับชาติ
 • เจ้าหน้าที่ขององค์กรระหว่างประเทศ
 • องค์กรอิสระ หน่วยงาน NGO
 • ผู้จัดการฝเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสวนสาธารณะและพื้นที่สงวนคุ้มครอง
 • บริษัทเอกชนที่ให้ความสนใจ และสนับสนุนในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนและการศึกษา
 • สื่อมวลชน / นักข่าว
 • นักเคลื่อนไหวทางาสังคม
 • นักกฎหมายสิ่งแวดล้อม / นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / นักสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

        การประชุมดังกล่าวจะเป็นหารือเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในทุกระดับทั้งในระดับอุดมศึกษา ลงไปจนถึงระดับก่อนปฐมวัย ตลอดจนชุมชน

 

        ทั้งนี้ บทคัดย่อ จะมีสองประเภทหลัก ได้แก่ บทสรุปทางวิชาการ และบทสรุป/ผลงานที่ได้จัดทำจากผู้ชำนาญการ  มืออาชีพ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ  รวมไปถึงตัวอย่างของรูปแบบการสอนด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

แนวคิดหลักของการประชุม WEEC2019
ภูมิปัญญา การสื่อสาร และการเชื่อมโยงระดับโลก

        ทุกวันนี้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมของมนุษย์ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการรบกวนหรือปัญหาโดยตรงในด้านคุณภาพและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีผลทางอ้อมต่อค่าเฉลี่ยของภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ดังนั้นการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม จึงพยายามกำหนดนโยบาย มาตรการ และแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน  รวมถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและการซ่อมแซมและป้องกันการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม

 

        การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมศึกษานั้น หมายถึงแนวทางที่มีความหมายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสภาพแวดล้อม โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการถ่ายโอนความรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนหรือมนุษย์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มนุษย์ ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงบุคคลในครอบครัว ในชุมชน ในสังคม ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก สามารถจัดการพฤติกรรมของตนเองให้อยู่อย่างยั่งยืนโดยผ่านความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม   

 

        ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่าการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมช่วยให้บุคคลสามารถสำรวจปัญหาสิ่งแวดล้อม  พร้อมเสริมสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบในการดูแลสภาพแวดล้อมในสังคมของผู้คน นอกจากนี้ยังจะสามารถแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่กันและกันได้  เป็นผลให้การแลกเปลี่ยนหรือความรู้ซึ่งกันและกันเป็นหนทางแก้ไขปัยหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับปัจจุบันและอนาคต

 

       การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมศึกษาโลกครั้งที่ 10 (WEEC 2019) เป็นการประชุมนานาชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการของผู้เข้าร่วมทั้งนักวิชาการท้องถิ่น นักวิจัย นักการศึกษา อาจารย์ และนักปรัชญาจากทั่วทุกมุมโลก ตลอดจนองค์กร/หน่วยงานที่มุ่งเน้น/ตระหนักในการรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม     การประชุมครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศกำลังพัฒนา ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ความคิดเหล่านี้ควรได้รับการศึกษาพัฒนาและสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายทั่วโลก เช่น ประธานาธิบดี นักวางแผน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนระดับโลกที่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกและสร้างโลกที่ดีขึ้น สังคมสีเขียวมากขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10 นี้ จะจัดขึ้นในประเทศไทย  ดังนั้น ผู้เข้าร่วมจะสามารถสำรวจเมืองและค้นพบความงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงของประเทศ

 

        ที่สำคัญมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้เข้าร่วมในการศึกษาและทำความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ความรู้เชิงปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ซึ่งจะแบ่งปันหรือการกระจายความรู้ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมประเทศต่างๆ

แนวคิดย่อย

        ทั้งนี้  แนวคิดหลักดังกล่าว ได้จัดสรรออกเป็นแนวคิดย่อยสำหรับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เป็น  3 แนวคิดย่อย ดังนี้

 

 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การสื่อสาร และสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • การเชื่อมโยงไปทั่วโลก

 

        สามารถศึกษาเนื้อหารายละเอียดหัวข้อย่อย จากลิงค์นี้ https://weec2019.org/3-sections-of-theme-sub-themes/  (แสดงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

หน่วยงานเลขาธิการเครือข่ายการประชุมสิ่งแวดล้อมศึกษาโลก
คุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศหรือไม่?

        จุดมุ่งหมายของเครือข่ายคือการอำนวยความสะดวก สร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ที่มุ่งมั่นที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างสภาพแวดล้อมและการศึกษา โดยพิจารณาในองค์ประกอบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (การศึกษาการฝึกอบรมการสื่อสารและทฤษฎี) นอกจากนี้ยังทำงานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่กระฉับกระเฉงและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับสังคมมนุษย์ที่สงบสุข ยุติธรรมและเป็นระบบนิเวศมากขึ้น เพื่อรับประกันการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม และความสัมพันธ์ที่กลมกลืนระหว่างมนุษย์  สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และโลก

 

        ลงทะเบียน ที่นี่

การส่งผลงาน/ บทคัดย่อ
รูปแบบการนำเสนอ
การนำเสนอหน้าชั้น
การนำเสนอผ่านสื่อสิ่งพิมพ์บนกระดาน
การนำเสนอผ่านกลุ่มย่อย
การนำเสนอผ่านเวิร์คชอป
การนำเสนอผ่านการแสดงต่างๆ บนเวที
การนำเสนอโดยองค์กรอิสระ

        ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่! https://weec2019.org/platform/

การส่งบทคัดย่อ
กำหนดการสำคัญ

        วันปิดรับบทคัดย่อ: 31 สิงหาคม 2562

 

        รายละเอียดของการส่งบทคัดย่อ และวิธีการนั้น มีเนื้อหาเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ ตามรายละเอียด ดังนี้

สามารถศึกษาข้อมูลวิธีการการส่งบทคัดย่อ ได้ที่  https://weec2019.org/how-to-submit-a-paper/

และสามารถจัดส่งบทคัดย่อ ผ่านระบบ ได้ที่  https://weec2019.org/submit-paper-here/

การลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
ค่าลงทะเบียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

        รายละเอียดข้อมูลของการบันทึกข้อมูล และระบบลงทะเบียน จัดทำเป็นภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยสามารถศึกษาได้จากลิงค์ต่างๆ ดังนี้ 

 

รายละเอียดประเภทของค่าลงทะเบียน สามารถศึกษาได้จากลิงค์  https://weec2019.org/category-of-fee/

รายละเอียดของประเทศต้นทางของผู้ลงทะเบียน สามารถศึกษาได้จากลิงค์ https://weec2019.org/country-of-origin-citizenship/

รายละเอียดตารางราคา สามารถศึกษาได้จากลิงค์ https://weec2019.org/fee-scheme-en/

ระบบลงทะเบียน

        ระบบการลงทะเบียนและคำแนะนำการชำระเงิน แสดงไว้เฉพาะภาคภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

        หากต้องการลงทะเบียนข้อมูลของคุณ  กรุณาลงทะเบียนที่นี่; https://weec2019.org/register-here/       ทั้งนี้ ในระบบการลงทะเบียน จะแสดงอัตราการจ่ายทั้งหมดจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ พร้อมแสดงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

 

        เมื่อลงทะเบียนแล้ว ลิงค์จะนำคุณไปสู่หน้าการชำระเงิน ซึ่งจะคล้ายกับการช็อปปิ้งออนไลน์  โดยผู้สมัครจะต้องเลือกแพ็คเกจลงทะเบียนที่ต้องการอีกครั้ง โปรดดูคำแนะนำที่นี่ https://weec2019.org/payment-method-and-instruction/   โดยราคาในระบบการชำระเงินจะแสดงเป็นเงินบาท ในอัตราแลกเปลี่ยน 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ   ซึ่งจะแสดงจำนวนเงินที่เป็นจำนวนรวมสุดท้ายที่ผู้สมัครต้องชำระ  และสามารถกดปุ่มเพื่อชำระเงินได้ต่อไป  ซึ่งวิธีชำระเงิน มีด้วยกัน 2 ทาง ได้แก่ การโอนเงินชำระผ่านธนาคาร  และการชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต / เดบิต

 

        อย่างไรก็ดี ภายหลังที่ได้ทำการชำระเงินไม่ว่าด้วยทำวิธีใด ๆ  กรุณาส่งอีเมลพร้อมหลักฐานการชำระเงินไปยัง 10thweec@gmail.com.

การจองโรงแรมที่พักของการประชุม

        กรณี ต้องการสำรองโรงแรมที่เป็นทางการ  คุณสามารถไปที่หน้านี้ https://weec2019.org/accommodation-official-hotels/

ข้อมูลอื่นๆ

        สำหรับข้อมูลอื่น ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.weec2019.org         (เนื้อหาที่ให้บริการใช้ภาษอังกฤษเป็นหลัก)

 

        หากมีข้อสงสัย หรือประสบปัญหาใด หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม  กรุณาติดต่อทางอีเมล ได้ที่ 10thweec@gmail.com  คณะอำนวยการจัดงานยินดีให้บริการอย่างยิ่ง และขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้